Заявка - пропозиція щодо розміщення у 2015 році тимчасово вільних коштів селищного бюджету смт Козин на депозитних рахунках у банках

Відповідно до вимог ст. 16. Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 p. N 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), згідно з рішенням Козинської селищної ради від 18.02.2015р. №11-61-VI «Про спрямування тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках», Козинська селищна рада оголошує проведення конкурсу серед банків щодо розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитних рахунках у 2015 році.

1. У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення), які розташовані в м. Обухові та м. Києві (далі – банки), за умови якщо:

- статутний капітал банку становить або перевищує 10 млрд. гривень,
- у яких держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів;
- до яких протягом останнього року Національний банк не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного.

2. Конкурс проводиться при наявності не менше двох пропозицій банків, які прийняті до розгляду.

3. Розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету згідно з рішенням Козинської селищної ради від 18.02.2015 р. №11-61-VI «Про спрямування тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках», здійснюється в обсягах фактично вільних залишків коштів загального та спеціального фондів селищного бюджету, а саме: 8 млн. грн. спеціального фонду та 2 млн. грн. загального фонду.

4. Учасник конкурсу повинен надати конкурсній комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитних рахунках, такі документи:

- заяву на участь у конкурсі;
- конкурсні пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитних рахунках, які обов’язково включають пропозиції щодо:

- процентної ставки;
- терміну повернення коштів на рахунки селищного бюджету до 20 грудня 2015 року, а за необхідності раніше, відповідно до письмового звернення селищної ради;
- відсутності або встановлення незнижувального залишку на депозитному рахунку;
- щомісячного перерахування до селищного бюджету відсотків за вкладом;
- завірені належним чином копії:

- свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого державним реєстратором;
- свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого Національним банком України;
- довідки з Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), виданої банку та філії/відділенню (в разі наявності) органами державної статистики;
- Статуту банку;
- Положення про філію (відділення) банку;
- банківської ліцензії на право здійснення банківських операцій;
- довіреності керуючому філією (відділенням) банку;
- довідку Національного банку України (або управління Національного банку України у Київській області) щодо відповідності банку, який приймає участь у конкурсі, умовам розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, визначених у підпункті 6) пункту 3 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 N6 (зі змінами);
- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

5. Обов’язковими умовами при укладені договору банківського вкладу (депозиту) між Козинською селищною радою і банком є:

- можливість постійного поповнення вкладу;
- права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника відповідно до потреби у фінансуванні видатків;
- заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку Козинської селищної ради;
- в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки селищного бюджету, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках, банк несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 1% від суми затримки (до п’яти календарних днів) повернення вкладів або процентів на вклад. Якщо строк затримки складає більше п’яти календарних днів, банк сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки.

6. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.

7. В депозитному договорі з банком - переможцем конкурсу мають бути враховані і інші вимоги, визначені Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011p. N 6 (зі змінами).

8. Критеріями при визначенні банку-переможця є:

- розмір процентної ставки за вкладом (депозитом);
- термін повернення коштів на рахунок селищного бюджету за письмовим зверненням Козинської селищної ради;
- розмір незнижувального залишку на депозитному(-их) рахунку(-ах) або його відсутність;
- строки перерахування до селищного бюджету процентів за вкладом;
- досвід спільної роботи.

9. Переможцем конкурсу визначається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.

10. Пропозиції подаються в запечатаному конверті до 12-00 год. 23 березня 2015 р. за адресою: Київська область, Обухівський район, смт Козин, вул. Партизанська, б.2.

Контактний телефон (045-72) 3-94-69, (044) 251-65-83 (Марченко І.М.).

На конверті з пропозицією необхідно вказати: "Не відкривати до 13-00 год. 23 березня 2015р.

11. Розкриття пропозицій відбудеться 23 березня 2015 р. о 13-00 год. за адресою: Київська область, Обухівський район, смт Козин, вул. Партизанська, б.2. в кабінеті головного бухгалтера Козинської селищної ради.

12. Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації.

13. Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства.

14. Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.

15. Учасник має право відізвати свою заяву на участь у конкурсі до встановленого терміну проведення конкурсу, повідомивши про це письмово конкурсну комісію.

16. До участі в конкурсі не допускаються банки, які не подали усіх документів, необхідних для участі в конкурсі.

17. Переможця серед банків, які надали заяву на участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та всі необхідні документи, визначає конкурсна комісія, враховуючі критерії, зазначені в п.8 умов проведення конкурсу.

Голова конкурсної комісії Гартік Валерій Володимирович

Головний бухгалтер Козинської селищної ради Марченко Інна Миколаївна