Козинська
селищна рада

Обухівського району
Київської області

Проект бюджета

ПРОЄКТ

УКРАЇНА

КОЗИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Сімнадцята сесія VІІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Про бюджет Козинської селищної територіальної громади на 2022 рік

(10550000000)
(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Козинської селищної ради VIII скликання, враховуючи висновки і рекомендації постійних комісій, Козинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2022 рік:
доходи бюджету Козинської селищної територіальної громади у сумі 206 981 300 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 202 470 800 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 4 510 500 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки бюджету Козинської селищної територіальної громади у сумі 206 981 300 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 202 470 800 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 4 510 500 гривень;
профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 0,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 0,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 1 000 000 гривень, що становить 0,49% відсотків видатків загального фонду бюджету Козинської селищної територіальної громади, визначених цим пунктом;
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Козинської селищної територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3,4 до цього рішення.
3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
4. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 53 261 000 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді бюджету Козинської селищної територіальної громади на 2022 рік:
1) до доходів загального фонду бюджету Козинської селищної територіальної громади належать доходи, визначені статтями 64, Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 1032,1033,1036 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);
2) джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 3,4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України;
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Козинської селищної територіальної громади на 2022 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 та частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України,
2) У частині фінансування є залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 3,4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), відповідно до пункту 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.
8. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Козинської селищної територіальної громади:
8.1 згідно з пунктом 1 частини 1 статті 691 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України;
8.2 кошти отримані до спеціального фонду згідно з пунктом 2 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на видатки, визначені статтею 209 Земельного кодексу України;
8.3 згідно з пунктами 4 та 41 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію програм природоохоронних заходів місцевого значення відповідно до переліку видів діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 (із змінами);
8.4 згідно з пунктом 6 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;
8.5 згідно з пунктом 8 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на видатки цільового фонду, створеного Козинською селищною територіальною громадою.
9. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55,89 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Козинської селищної територіальної громади видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
соціальне забезпечення;
підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти.
10. Надати право фінансовому управлінню Козинської селищної ради:
10.1 відповідно до частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу України в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Козинської селищної територіальної громади на депозитних рахунках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, згідно з порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України;
10.2 в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за бюджетною програмою за загальним та спеціальним фондами бюджету Козинської селищної територіальної громади за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі селищного бюджету та кошторисах, у розрізі економічної класифікації видатків бюджету;
10.3 погоджувати подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету Козинської селищної територіальної громади платежів з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства;
10.4 здійснювати підкріплення коштами з відповідних рахунків бюджету Козинської селищної територіальної громади для здійснення повернень помилково та надміру сплачених платежів, відповідно до законодавства.
11. Надати право фінансовому управлінню Козинської селищної ради в особі керівника фінансового управління Козинської селищної ради (або особі, яка виконує обов’язки керівника) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду (статті 43, 73 Бюджетного кодексу України).
12. Головним розпорядникам коштів бюджету Козинської селищної територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечення доступності інформації про бюджет Козинської селищної територіальної громади відповідно до законодавства, а саме:
здійсненювати публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;
оприлюднювати паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету відповідно до Бюджетного кодексу України;
5) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.
13. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, надати право виконавчому комітету Козинської селищної ради у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету селища за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами селищного бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку та інвестицій Козинської селищної ради з наступним внесенням змін до рішення про бюджет Козинської селищної територіальної громади.
14. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року.
15. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
16. Опублікувати це рішення на офіційному вебпорталі Козинської селищної ради в мережі Інтернет не пізніше, ніж через десять днів з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
17. Інші положення, що регламентують процес виконання бюджету Козинської селищної територіальної громади:
17.1 головним розпорядникам коштів селищного бюджету:
у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів бюджету Козинської селищної територіальної громади і подати їх управлінню Державної казначейської служби України в Обухівському районі Київської області;
протягом року забезпечити інформаційну взаємодію з Міністерством фінансів України з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи «LOGICA», відповідно до пункту 10 Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 серпня 2021 року № 488, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2021 року за № 1372/36994.
забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів;
17.2 якщо після прийняття рішення про обласний бюджет повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів бюджету Козинської селищної територіальної громади до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою, визначеною частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України;
17.4 надати право виконавчому органу Козинської селищної ради здійснювати редакційні уточнення найменування інвестиційних проектів та/або їх місцезнаходження, визначеного у додатку 6 до цього рішення, з урахуванням їх цільового призначення, за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку та інвестиці Козинської селищної ради з наступним внесенням змін до рішення про бюджет Козинської селищної територіальної громади
18. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Козинської селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

Козинський селищний голова Валерій ГАРТІК
смт Козин
№ -17-VІІІ
24 грудня 2021 року

- Завантажити Додаток 1 у форматі .xls
- Завантажити Додаток 2 у форматі .xls
- Завантажити Додаток 3 у форматі .xls
- Завантажити Додаток 4 у форматі .xls
- Завантажити Додаток 5 у форматі .xls
- Завантажити Додаток 6 у форматі .xls
- Завантажити Додаток 7 у форматі .xls

наверх