Козинська
селищна рада

Обухівського району
Київської області

Положення

Додаток № 1 до рішення Козинської селищної ради від "24" грудня 2020 року №16

ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ містобудування та архітектури Козинської селищної ради

1. Відділ містобудування та архітектури Козинської селищної ради (далі – Відділ) є виконавчим органом Козинської селищної ради з питань архітектури, підзвітним і підконтрольним селищному голові, Департаменту містобудування і архітектури та розвитку інфраструктури Київської обласної державної адміністрації та Міністерству розвитку громад та територій України.
2. Відділ містобудування та архітектури у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства розвитку громад та територій України, розпорядженнями голови Київської облдержадміністрації, рішеннями Козинської селищної ради ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови.
3. Основним завданням відділу є:
3.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території населених пунктів Козинської територіальної громади;
3.2. Забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації на місцевому рівні, здійснення контролю за їх реалізацією та моніторингу.
3.3. Аналіз стану містобудування на території Козинської територіальної громади, організація розроблення, подання на затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів, його складових частин та іншої містобудівної документації.
3.4. Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови населених пунктів Козинської територіальної громади, поліпшення їх архітектурного вигляду
4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює наступні функції:

4.1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає до Козинської селищної ради пропозиції з цих питань.
4.2. Веде облік забезпеченості містобудівною документацією Козинської територіальної громади, вносить пропозиції селищній раді, щодо необхідності розроблення та коригування відповідної містобудівної документації.
4.3. Розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозицій суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до селищної ради висновки з цих питань.
4.4. Розробляє та подає до селищної ради пропозиції щодо розміщення, будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об’єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, розглядає і погоджує проекти конкретних об’єктів архітектури та надає замовникам висновки щодо їх затвердження.
4.5. Координує та контролює на території Козинської територіальної громади виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування.
4.6. Організовує в порядку, визначеному чинним законодавством створення і оновлення топографічних планів, призначених для розробки містобудівної документації місцевого рівня.
4.7. Надає містобудівні умови та обмеження для проектування об’єктів будівництва, інші вихідні дані для проектування об’єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою територій у порядку, визначеному законодавством України.
4.8. Надає будівельні паспорта забудови земельної ділянки у порядку визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.
4.9. Організовує розроблення комплексних схем розміщення та архітектурні типи тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі – ТС) та погоджує їх.
4.10. Визначає відповідність намірів щодо місця розташування ТС комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності), будівельним нормам. Приймає та розглядає заяви про намір встановити ТС та про оформлення паспорта прив’язки ТС, оформлює, видає, продовжує строк їх дії, призупиняє, а також анулює паспорти прив’язки ТС в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.
4.11. Здійснює моніторинг розміщених ТС на території Козинської територіальної громади шляхом проведення їх перевірок на предмет наявності дозвільної документації та виконання вимог паспорту прив’язки. Вносить пропозиції щодо демонтажу ТС, які встановлені самовільно.
4.12. Погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами.
4.13. Організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів.
4.14. Організовує створення та ведення містобудівного кадастру на місцевому рівні.
4.15. Створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру.
4.16. Забезпечує організацію та проведення громадських обговорень проектів містобудівної документації в порядку визначеному законодавством України.
4.17. Готує і подає на затвердження Козинської селищної ради відповідні містобудівні програми.
4.18. В межах своїх повноважень ініціює впровадження заходів щодо охорони, реставрації та використання пам’яток історії та культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників.
4.19. Приймає участь у підготовці пропозицій щодо віднесення територій та об’єктів до природно-заповідного фонду загальнодержавного і місцевого значення, визначення інших територій, що підлягають особливій охороні.
4.20. Розробляє проекти розпоряджень селищного голови, рішень селищної ради та її виконавчого комітету, готує матеріали та надає пропозиції постійним комісіям з питань, віднесених до компетенції Відділу.
4.21. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити в порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.
4.22. Для професійного обговорення проектних рішень у сфері містобудування та архітектури при Відділі утворюється архітектурно-містобудівна рада. Архітектурно-містобудівна рада проводить свою діяльність відповідно до положення, яке затверджується Козинською селищною радою.
4.23. Здійснює інші повноваження в межах своєї компетенції.
7. Відділ має право:
7.1. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції.
7.2. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Козинської селищної ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.
7.3. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Козинської селищної ради, установ, підприємств та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
8. Керівництво Відділом.
8.1. Начальник відділу містобудування та архітектури призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою.
8.2. Начальник відділу за посадою є головним архітектором Козинської селищної ради.
8.3. Призначення на посаду головного архітектора Козинської селищної ради здійснюється виключно за результатами конкурсу.
8.4. В конкурсі можуть брати участь особи, які мають вищу архітектурну освіту та стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах у сфері містобудування та архітектури не менш як три роки або на інших посадах у сфері містобудування та архітектури не менш як п’ять років.
8.5. Начальник відділу:
1) здійснює керівництво відділу, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами, організовує ведення документообігу та звітності, несе персональну відповідальність за виконання покладених законом на зазначений орган завдань;
2) організовує та контролює виконання у відділі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства розвитку громад та територій України, Держархбудінспекції, розпоряджень Козинського селищного голови та рішень Виконавчого комітету Козинської селищної ради.
3) узгоджує посадові обов’язки працівників Відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює і контролює їх роботу;
4) координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами селищної ради.
5) видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
6) призначає на посаду та звільняє з посади відповідно до закону працівників відділу;
7) контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у відділі;
8) виконує інші доручення селищного голови, пов’язані з діяльністю Відділу;
9) здійснює інші повноваження, визначені законом.
9. Відділ має власну печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, веде власне діловодство, реєстрацію вхідної та вихідної документації, тощо.
10. Чисельність працівників, структура, кошторис та штатний розпис відділу затверджуються в установленому законодавством порядку.
Відділ та його працівники забезпечуються засобами, необхідними для провадження своєї діяльності.

наверх