Козинська
селищна рада

Обухівського району
Київської області

Рішення про затвердження типової форми договору

Р І Ш Е Н Н Я

№ 30/65 від «29» листопада 2013 року

«Про затвердження типової форми договору
про виготовлення проекту землеустрою по
встановленню розміру та режиму використання
земельної ділянки смуги відведення»

На виконання статті 63 Земельного кодексу України, відповідно до ст. 26, 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 25, 26, 27, 28 Закону України «Про землеустрій», сесія Козинської селищної ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити типову форму договору про виготовлення проекту землеустрою по встановленню розміру та режиму використання земельної ділянки смуги відведення, Додаток № 1.

Селищний голова В.В. Гартік

ДОДАТОК № 1

до рішення Козинської селищної ради від 29.11.2013 р. № 30/65

Договір № __
про виготовлення проекту землеустрою по встановленню розміру та режиму використання земельної ділянки смуги відведення

смт. Козин, Обухівський район «___» ________ 20__ р.

Ми, що підписалися нижче: Козинська селищна рада, місцезнаходження якої: смт. Козин, вул. Партизанська, буд. 2, Обухівського району, Київської області, в особі селищного голови __________________________________, який діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та рішення Козинської селищної ради від ________ за № ___, іменована далі – «Замовник», та ________________________________________________________________________________________________________________________________________, іменоване надалі – «Платник», з однієї сторони, та __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, іменований надалі – «Виконавець», з другої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір (далі у тексті - Договір) про наступне:

1.Предмет договору.

1.1 «Замовник» доручає (замовляє) за рахунок «Платника», а «Виконавець» приймає на себе виконання робіт по виготовленню проекту землеустрою по встановленню розміру та режиму використання земельної ділянки смуги відведення вздовж земельної ділянки (земельних ділянок), які розташовані за адресою: ______________________________________________, кадастровий номер земельної ділянки (земельних ділянок) _____________________________, відповідно до завдання (Додаток до Договору).

1.2. «Платник» сплачує, а «Виконавець» приймає суму __________ грн. ___ коп. (_____________________________________________________), протягом трьох банківських днів після підписання Договору в якості оплати за розробку документації, визначеної в п. 1.1. цього Договору.

1.3. Термін виконання робіт по виготовленню проекту землеустрою по встановленню розміру та режиму використання земельної ділянки смуги відведення:_______________________________.

1.4. Термін здачі робіт за Договором: ___________________________ строк після проходження державної землевпорядної експертизи (в разі необхідності).

1.5. Обов’язок погодження документації, визначеної в п. 1.1. цього Договору покладається на «Виконавця».

2. Порядок розрахунків.

2.1. Затримка розрахунку відповідно до п. 1.2. Договору продовжує термін виконання робіт на час фактичної затримки платежів.

3. Порядок здачі та приймання робіт.

3.1. По завершенню робіт «Виконавець» надає «Замовнику» акт здачі – приймання робіт та 1 (один) комплект оригіналу проекту землеустрою по встановленню розміру та режиму використання земельної ділянки смуги відведення, включаючи погодження та дозволи, що є невід’ємною частиною проекту.

3.2. «Замовник» зобов’язаний протягом 5-ти робочих днів з дня одержання акту здачі-приймання робіт та комплекту проекту землеустрою по встановленню розміру та режиму використання земельної ділянки смуги відведення, направити «Виконавцю» підписаний акт здачі – приймання робіт або мотивовану відмову.

3.3. У випадку відмови «Замовника» від підписання акту здачі – приймання робіт, «Замовник» складає мотивований протокол зауважень на підставі якого Сторони складають двохсторонній акт з переліком недоліків та визначається термін їх усунення. Протокол зауважень щодо усунення недоліків повинен бути пред’явлений «Замовником» «Виконавцю» протягом 20 робочих днів з дня отримання проекту землеустрою по встановленню розміру та режиму використання земельної ділянки смуги відведення.

3.4. «Виконавець» має право на дострокове виконання робіт.

3.5. Якщо в процесі робіт з’ясується неминучість одержання негативного результату чи відсутня доцільність подальшого проведення робіт, тоді виконання робіт в 5 – денний термін припиняється за ініціативою однієї із Сторін. В цьому випадку Сторони зобов’язані в 20 – ти денний термін розглянути питання про доцільність провадження робіт, можливі їх напрямки, але у будь – якому разі «Платник» зобов’язується оплатити фактично виконані «Виконавцем» роботи.

4.Права та обов’язки.

4.1. «Замовник» має право:

4.1.1. Встановлювати наукові, технічні, економічні та інші вимоги до проекту землеустрою по встановленню прибережної захисної смуги.

4.1.2. Здійснювати контроль за виконанням робіт із землеустрою щодо виготовлення проекту землеустрою по встановленню розміру та режиму використання земельної ділянки смуги відведення.

4.2. «Виконавець» має право:

4.2.1. Погоджувати із «Замовником» та третіми особами наукові, технічні, економічні та інші вимоги до проекту землеустрою по встановленню розміру та режиму використання земельної ділянки смуги відведення.

4.3. «Виконавець» зобов’язаний:

4.3.1. Дотримуватись умов даного Договору та законодавства України, що регулює земельні відносини, а також державних стандартів, норм і правил при здійсненні землеустрою.

4.3.2. Виконувати роботи передбачені п. 1.1. даного Договору у строк, передбачений Договором.

4.3.3. Погодити проект землеустрою по встановленню розміру та режиму використання земельної ділянки смуги відведення в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.4. «Платник» зобов’язаний сплатити кошти передбачені п. 1.2 даного Договору в строки передбачені Договором.

5. Відповідальність сторін.

5.1. За невиконання чи неналежне виконання обов’язків по Договору «Виконавець», «Платник» і «Замовник» несуть відповідальність згідно діючого законодавства України.

5.2. В разі невиконання «Виконавцем» своїх обов’язків по Договору після сплати «Платником» вартості робіт в 100 % розмірі протягом 30 календарних днів поспіль, а також у випадку розірвання Договору з будь якої підстави, «Виконавець» зобов’язаний повернути всі сплачені кошти за невиконану роботу.

6. Форс – мажор.

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень Договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю не виконуючої Сторони. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадське безладдя і таке інше (далі – «форс - мажор»), але не обмежуються ними. Період звільнення від відповідальності починається з моменту повідомлення не виконуючою Стороною про «форс - мажор». Про настання «форс - мажор» обставин Сторони мають інформувати одна одну невідкладно (протягом 5 днів). Документи, що підвереджують наявність «форс-мажорних» обставин повинні бути видані (посвідчені) відповідними державними органами і тільки за такою умовою вони будуть вважатися як доказ наявності «форс-мажорних» обставин та їх тривалості. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 6 (шість) місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цією угодою і в такому разі жодна із Сторін не матиме права на відшкодування другою Стороною можливих збитків.

7. Порядок розгляду спорів.

7.1. Усі суперечки, які можуть виникнути під час виконання Договору, Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів. Якщо Сторони при цьому не дійдуть згоди, спір вирішується у судовому порядку.

7.2. У випадках, не передбачених Договором Сторони також керуються чинним законодавством України.

8. Порядок змін, припинення та розірвання договору.

8.1. Якщо одна із Сторін не виконує свої обов’язки за даним Договором, друга Сторона має право розірвати даний Договір попередивши про це порушника письмово за 20 днів.

8.2. Зміни та доповнення до даного Договору мають юридичну силу, якщо вони підписані обома Сторонами. При цьому зміни та доповнення, які обумовлені законодавством України, обов’язкові для підписання.

8.3. Якщо «Платник» не сплатить «Виконавцю» суму зазначену в п. 1.2. даного Договору протягом десяти календарних днів з моменту підписання Договору, Договір автоматично втрачає чинність.

9. Термін дії договору.

9.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного розрахунку згідно умов Договору.

9.2. Договір укладено у трьох примірниках, по одному для кожної із Сторін. Кожен примірник має однакову юридичну силу.

«Замовник»

Козинська селищна рада
08711 Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Партизанська, 2.


Селищний голова _____________В.В. Гартік

М.П.

«Виконавець»

«Платник»

Селищний голова В.В. Гартік

наверх